Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Supporta Interactiva BV. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van gebruikers wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij nietig verklaring van enige bepalingen in deze algemene voorwaarden blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.

Met zijn aanmelding bij EasyInvoice verklaart de gebruiker dat hij de algemene voorwaarden volledig heeft gelezen, deze heeft begrepen en indien hij deze niet heeft begrepen zich hierover door Supporta Interactiva BV heeft laten informeren, en verklaart zich onverminderd akkoord met de bepalingen opgenomen in deze algemene voorwaarden. Een overeenkomst (hierna te noemen overeenkomst of Paymentsaccount) tussen Supporta Interactiva BV (hierna te noemen EasyInvoice) en de gebruiker komt tot stand op het moment dat de gebruiker zich aanmeldt bij EasyInvoice of het moment dat de gebruiker gebruik heeft gemaakt van de door EasyInvoice, en/of aan EasyInvoice gelieerde partijen, geleverde diensten, al wat zich als eerste voordoet. Deze overeenkomst kan op ieder moment door beide partijen zonder opgaaf van reden worden opgezegd.

Payments is het uitbetalingssysteem van EasyInvoice en wordt gebruikt voor het uitbetalen van de verdiensten die personen of bedrijven bij derden (hierna te noemen: Partners) hebben opgebouwd. Opgebouwde tegoeden worden gebaseerd op de door Partner geleverde statistieken en facturen. EasyInvoice handelt als agent en verzameld deze opbrengsten en betaald deze door op een rekeningnummer op naam van Gebruiker.

De gebruiker is verplicht om zijn persoonlijke gegevens, en indien van toepassing de gegevens van zijn bedrijf of het bedrijf waarvoor hij het Paymentsaccount beheert, volledig en correct in te vullen, en bij wijziging van deze gegevens deze binnen 14 dagen door te geven aan EasyInvoice. EasyInvoice kan de gebruiker te allen tijde vragen zijn legitimatiebewijs te tonen en hiervan kopieën te maken ten einde de eigen administratie te kunnen voeren. Opgebouwde tegoeden kunnen door EasyInvoice worden bevroren tot het moment dat EasyInvoice de identiteit van de gebruiker eenduidig heeft kunnen vaststellen. De gebruiker draagt er zorg voor dat de toegangsgegevens geheim blijven en zal deze nooit aan derden verstrekken. Het wachtwoord zal door de gebruiker regelmatig worden gewijzigd.

De gebruiker zal niet meer dan één Paymentsaccount aanvragen. Indien een gebruiker meer dan één Paymentsaccount bezit, heeft EasyInvoice het recht om deze Paymentsaccounts om te zetten in een enkel account. EasyInvoice zal de gebruiker hiervan op de hoogte brengen. Het Paymentsaccount is persoonlijk en niet overdraagbaar.

De gebruiker dient op de dag van aanmelding de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt. Bij het vermoeden dat de gebruiker jonger is dan 18 jaar, worden de opgebouwde tegoeden door EasyInvoice bevroren totdat de gebruiker heeft aangetoond minimaal 18 jaar oud te zijn. Tegoeden die door gebruiker zijn opgebouwd in de periode dat hij jonger was dan 18 jaar komen te vervallen.

EasyInvoice behoudt het recht te allen tijde bedragen te debiteren/crediteren. Bij (het vermoeden van) fraude, onrechtmatig handelen van gebruiker en/of het niet nakomen van verplichtingen tegenover EasyInvoice en/of participaties van EasyInvoice, behoudt EasyInvoice het recht om opgebouwde en toekomstige tegoeden deels of volledig te laten vervallen.

Gebruiker en Partner sluiten samen een overeenkomst. Indien de Partner de betaling bestemd voor de Gebruiker niet overboekt naar de rekening van EasyInvoice is EasyInvoice niet verplicht garant te staan voor deze betaling. De betaalverplichting blijft te allen tijde bij de Partner.

De gebruiker is verplicht om zelf de opgebouwde tegoeden en statistieken te controleren. Bij vaststelling van (vermeende) fouten in deze tegoeden en/of statistieken stelt de gebruiker de Partner hiervan spoedig in kennis, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen of binnen 25 dagen (geen werkdagen) na het verstrijken van de maand waarop de tegoeden betrekking hebben, al wat als eerste van toepassing is. EasyInvoice kan na het verstrijken van deze termijn geen aantallen en/of bedragen meer wijzigen.

Facturen voor de opgebouwde tegoeden worden door EasyInvoice binnen enkele dagen na het verstrijken van de betreffende maand gemaakt. Een factuur worden uitbetaald binnen 35 dagen na het verstrijken van de maand waarop deze betrekking heeft. De gebruiker draagt er zelf zorg voor dat de gegevens die nodig zijn voor het uitbetalen van de tegoeden correct zijn. Tegoeden die verloren zijn gegaan doordat incorrecte gegevens zijn verstrekt, bijvoorbeeld doordat het rekeningnummer onjuist is, naam/nummer fouten enz, worden niet vergoed. Transacties die door de bank worden geweigerd doordat de verkeerde gegevens zijn verstrekt, kunnen binnen 6 maanden na het verstrijken van de betreffende maand, worden opgevraagd. Tegoeden die niet zijn uitbetaald, komen na 6 maanden automatisch te vervallen.

Gebruiker kan de facturen van de laatste 6 maanden downloaden vanaf de website. EasyInvoice rekent kosten voor het opvragen van facturen ouder dan 6 maanden.

EasyInvoice zal de ontvangen betalingen binnen 5 werkdagen na ontvangst door Partner doorstorten naar Gebruiker. De gebruiker kan zijn factuur eerder laten uitbetalen. In dat geval financiert EasyInvoice de uitbetaling voor en brengt hiervoor kosten in rekening. Deze kosten worden berekend over het totaal van de te ontvangen vergoedingen inclusief BTW van de betreffende factuur, exclusief kosten en/of verrekeningen.

EasyInvoice heeft het recht om opgebouwde tegoeden niet uit te betalen tot het moment dat alle openstaande vorderingen op gebruiker volledig zijn voldaan. Opgebouwde tegoeden worden allereerst gebruikt ter voldoening van eventuele rente en EasyInvoice ons gemaakte kosten. EasyInvoice kan te allen tijde bedragen crediteren en/of debiteren op de opgebouwde tegoeden. Indien negatieve tegoeden ontstaan kan EasyInvoice deze verrekenen of via een automatische incasso innen bij de gebruiker.

Voor debiteuren geldt een betalingstermijn van 25 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn zal per week overschrijding rente in rekening worden gebracht ter hoogte van 0.5% van het factuurbedrag.

Gebruiker en EasyInvoice garanderen dat gegevens waarvan hij weet of dient te weten dat deze een vertrouwelijk karakter hebben, geheim blijven tenzij er een wettelijke plicht is deze gegevens te openbaren. Door EasyInvoice en/of aan EasyInvoice gelieerde partijen, verstrekte gegevens en/of materialen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze beschikbaar zijn gesteld. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ontwikkelde of ter beschikking gestelde systemen, materialen en/of anderszins zaken waarop het intellectuele eigendom van toepassing is, berusten bij EasyInvoice. De gebruiker ontvangt slechts de gebruiksrechten zoals deze door deze voorwaarden en de wet zijn vastgelegd. De aan gebruiker verleende rechten zijn niet exclusief en niet overdraagbaar aan derden. Verveelvoudiging en/of wijziging van beschikbare middelen is uitdrukkelijk verboden.

EasyInvoice is wettelijk verplicht administratief vast te leggen aan wie zij uitbetalingen heeft verricht en de bevoegde instanties, indien zij daarom vragen, deze gegevens te verstrekken. De gebruiker is verplicht zelf aangifte te doen van de door EasyInvoice uitbetaalde tegoeden, in welke vorm deze uitbetaling dan ook heeft plaatsgevonden. Vorderingen die EasyInvoice moet voldoen aan overheidsinstanties zoals, maar niet beperkt tot, de belastingdienst, komen ten laste van de gebruiker. Openstaande tegoeden van de gebruiker worden allereerst gebruikt voor het voldoen van de vordering. Indien openstaande tegoeden niet toereikend zijn om het volledige bedrag van de vordering te kunnen voldoen, zal EasyInvoice het resterende bedrag in rekening brengen bij de gebruiker.

EasyInvoice zal alle inspanningen doen om de door de gebruiker beschikbaar gestelde gegevens vertrouwelijk te houden. EasyInvoice zal de gegevens van de gebruiker niet beschikbaar stellen aan derden, maar kan deze wel gebruiken voor andere aan EasyInvoice gerelateerde projecten. EasyInvoice registreert alle door de gebruiker uitgevoerde handelingen binnen haar systemen. EasyInvoice aanvaart geen aansprakelijkheid voor schade die, direct of indirect, is ontstaan door het gebruik van de door EasyInvoice beschikbaar gestelde diensten.

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen EasyInvoice en de gebruiker, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Almelo kennis, tenzij EasyInvoice er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de gebruiker te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Algemene voorwaarden downloaden